54 resultaten getoond

Genre
Genre term Notitie toepassingsgebied Archiefbeschrijving count Archiefvormers/Actoren count
Voorwerpen
 • Voorwerpen die waarneembaar zijn door een of meer van de zintuigen, vooral door zicht of aanraking; een materieel iets, fysieke objecten.
2 0
Vlugschriften 0 0
Verhalen
 • Een neergeschreven verslag of relaas van al dan niet fictieve gebeurtenissen.
0 0
Transcripties
 • Iets dat is getranscribeerd, met name: muziek. Een aanpassing van een compositie. Een opgenomen radio- of televisieprogramma. De ontcijfering van een manuscript in oud schrift.
0 0
Tijdschriften
 • Publicatie waarvan met vaste tussenpozen afleveringen verschijnen. Kenmerk: hebben een ISSN nummer en een omslag. een krant heeft geen omslag.
61 0
Tekeningen
 • Een tekening is een beeldvoorstelling, in hoofdzaak bestaande uit lijnen en tekens, die dient om informatie vast te leggen over een situatie of een object. (algemene term)
8 0
Stadsgezichten
 • Algemeen of breed beeld van steden en delen daarvan. Meestal gemaakt van een verhoogd of ver verwijderd uitkijkpunt, zoals een uitzicht vanaf een dak of een uitzicht op een skyline.
0 0
Spotprenten
 • Picturale beelden of tekeningen die gebruik maken van humor om commentaar te geven op zaken als hedendaagse gebeurtenissen, sociale gewoonten of politieke trends. Cartoon.
0 0
Schilderijen
 • Met verf door een kunstschilder gecreëerde afbeelding aangebracht op een drager zoals papier, canvas, hout, glas of andere.
0 0
Rouwbrieven
 • Brief van kennisgeving van het overlijden van een persoon, gewoonlijk met zwarte, paarse of grijze omranding. Wordt ook wel doodsbrief genoemd.
2 0
Programma's
 • Lijsten van de gebeurtenissen, stukken, uitvoerders, sprekers, enz., van een voorstelling, uitvoering, ceremonie of dergelijke.
2 0
Prints
 • Afbeeldingen gevormd door overdracht van het ene oppervlak of de ene bron naar het andere. Meestal gemaakt met inkt(en) en geproduceerd in meerdere exemplaren.
0 0
Portretten
 • Grafische afbeeldingen, vooral van het gezicht, van echte personen, meestal geposeerd, levend of dood, gemaakt met het doel deze personen uit te beelden.
0 0
Poëzie
 • Dichtkunst. Een stukje literatuur geschreven in een bepaald metrum, met rijm, vers...
0 0
Petities
 • Papier met een officieel verzoek. Inclusief activiteiten die betrokken zijn bij het indienen van een verzoekschrift.
0 0
Partituren
 • Alle partijen van de diverse intrumenten voor een meerstemmig muziekstuk, onder elkaar gezet, zodat een dirigent of de leider van een ensemble het werk in één blik kan overzien of dirigeren
0 0
Optische schijven (2)
 • Voorwerpen in de vorm van een schijf waarop informatie kan worden opgeslagen, en die gebruik maken van lasers om informatie op te schrijven en op te vragen . Kunnen informatie opslaan in analoge of digitale vorm.
1 0
Notitieboeken
 • Boekjes met blanco pagina's, meestal gelinieerd, voor het maken van aantekeningen, met name door leerlingen en studenten tijdens de les, of voor schrijf- of tekenopgaven.
4 0
Muziek
 • Kunstvorm die gebruik maakt van de bewuste ordening van klanken die met instrumenten of stem worden voortgebracht.
0 0
Manuscripten
 • Een boek, document of een andere met de hand geschreven compositie. Een getypte of handgeschreven versie van een boek, een artikel, een document of ander werk, met name het eigen exemplaar van de auteur, opgesteld en ter publicatie in gedrukte vorm aangeboden. Handschrift.
0 0
Logboeken van opname
 • Sequentiële lijsten of samenvattingen van de inhoud of gebeurtenissen op geluids- of video-opnamen.
0 0
Landschappen
 • Algemeen of breed beeld van het natuurlijke landschap, meestal gemaakt van een verhoogd of ver verwijderd uitkijkpunt.
0 0
Krant

Use for: Kranten

 • Regelmatig verschijnende publicatie, meestal op groot formaat papier gedrukt, waarin nieuws wordt opgenomen. Dikwijlsl gebruikt als synoniem voor dagblad.
9 0
Knipsels
 • Uitgeknipt of gekopieerd artikel uit een krant of periodiek. Krantenknipsel. (Met datum en bron)
9 0
Kaarten
 • Grafische afbakeningen op een ingestelde schaal, van de gehele of een deel van de aarde of een andere hemelbol die de relatieve positie van geselecteerde kunstmatige en natuurlijke kenmerken aangeeft.
0 0
Interviews
 • Een gesprek, zoals een gesprek van een verslaggever, waarin feiten of uitspraken worden ontlokt van een ander.
0 0
Illustraties
 • Afbeeldingen die een geschreven of gesproken tekst toelichten of uitwerken; kan afzonderlijk van de tekst worden uitgegeven
0 0
Foto

Use for: Foto's

 • Afbeelding vervaardigd door chemische of fysische inwerking van weerkaatst of uitgestraald licht op een gegevensdrager. Omvat glasplaten, negatieven, diapositieven en afdrukken.
571 0
Formulieren
 • Gedrukte formulieren die, al dan niet ingevuld.
0 0
Folders
 • Een folder of vouwblad is drukwerk dat bestaat uit één blad dat één of meerdere malen is gevouwen, of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen, maar niet gebonden.
1 0
Film
 • Bewegende beelden, vastgelegd op een strook met lichtgevoelige laag.
6 0
Etnografie
 • Documentatie gemaakt voor of door antropologen en anderen die betrokken zijn bij de systematische registratie van menselijke culturen.
0 0
Essays
 • Een korte literaire compositie over een enkel onderwerp, meestal met een persoonlijke kijk van de auteur.
0 0
Eendagsvliegen
 • Elk gedrukt of met de hand geschreven artikel dat normaal wordt weggegooid na het beoogde gebruik, kladjes.
0 0
dvd's
 • Optische schijven met hetzelfde formaat als een compact disc, maar met een zeven keer zo grote opslagcapaciteit voor digitale informatie, soms ook op meerdere lagen; dvd's zijn meestal eenzijdig beschreven, waarbij iedere zijde 4,7 gigabyte aan informatie kan bevatten, meestal beeldinformatie.
3 0
Diverse documenten
 • Een geschreven of gedrukt papier dat de originele, officiële of juridische vorm van iets draagt en kan worden gebruikt om doorslaggevend bewijsmateriaal of informatie te verstrekken.
2 0
Diploma's
 • Officiële documenten die een zekere eer, graad of privilege toekennen, vooral wanneer dit het behalen van een diploma of een graad aan een onderwijsinstelling betreft.
1 0
Digitale afbeeldingen

Use for: scans

 • Elektronische afbeeldingen opgeslagen in de vorm van elektronisch gecodeerde beeldelementen.
0 0
Dienstregeling
 • Publicatie met tijdschema voor bussen, treinen en andere vormen van openbaar vervoer.
0 0
Diapositieven

Use for: dia

 • Positieve transparanten die worden gebruikt voor projectie. Ze zijn al dan niet ingeraamd.
0 0
Dagboeken
 • Een dagelijks verslag, in het bijzonder een persoonlijk verslag van gebeurtenissen, ervaringen en observaties; een journaal of logboek.
0 0
cd's 7 0
Catalogi
 • Lijst met opsomming van zaken die systematisch zijn gerangschikt met beschrijvende details, zoals register van een verzameling, van een tentoonstelling of een prijscourant.
2 0
Brochures
 • Niet periodieke publicatie zonder band of met papieren kaft, tussen 5 en 50 bladzijden groot.
8 0
Briefwisseling
 • Communicatie door middel van brieven.
0 0
Boeken
 • Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat.
6 0
Bladmuziek
 • Muziek gedrukt op losse vellen papier, typisch muziekstukken op acht of minder pagina's.
2 0
Bidprentjes
 • Gedachtenisprentje van een overledene met aan de voorzijde een foto of religieuze afbeelding en aan de achterkant een In Memoriam met persoonsgegevens en religieuze tekst
7 0
Architectuur
 • Bevat plannen, tekeningen en foto's.
15 0
Ansichtkaarten

Use for: prentbriefkaarten

 • Kaarten waarop een bericht kan worden geschreven voor verzending zonder envelop. Bevat een afbeelding of foto aan één kant.
102 0
Albums
 • Gebonden pagina’s of verzamelband met lege bladen om te vullen. Fotoboeken, plaatjesboeken, plakboeken, verzamelmappen, herbaria.
5 0
Affiches
 • Een affiche of aanplakbiljet (ook wel poster genoemd) is een biljet dat aangeplakt is of opgehangen dient te worden om de daarop, meestal in gedrukte vorm, vermelde bekendmaking of (reclame)boodschap ter kennis te brengen.
80 0
Advertenties
 • Aankondiging of reclame in krant of tijdschrift om de lezer ervan te verleiden tot een bepaalde actie, zoals het kopen van een product of dienst.
0 0
Aantekeningen
 • Aantekeningen, vaak in boeken, van observaties door onderzoekers of landmeters terwijl ze ter plaatse zijn.
0 0