Affichage de 92 résultats

Sujets
Sujets terme Note sur la portée et contenu Description archivistique décompte Notice d'autorité décompte
Kerkelijke archieven 7 0
Eerste Wereldoorlog 66 0
Kerk 20 0
Liederen 21 0
Politie 6 0
Post 4 0
Tweede Wereldoorlog 49 0
Volkskunde 46 0
Archeologie 5 0
Godsdienst 3 0
Koning 1 0
Levenswijze 3 0
Familiegeschiedenis 23 0
Hulpdiensten (1) 2 0
Literatuur 5 0
Hulpwetenschappen 3 0
Pers 4 0
Ambachten 7 0
Militair 4 0
Archieven van Bedrijven 0 0
Archieven van publieke organisaties 1 0
Funerair erfgoed (1) 1 0
Archieven van verenigingen 9 0
Bibliotheken 2 0
Cultuur
 • De totaliteit van leefwijzen die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.
26 0
Verering
 • De eerbiedige liefde en loyaliteit voor een godheid, idool of heilig object, vaak uitgedrukt door middel van ceremonieën, gebeden of andere religieuze rituelen.
173 0
Bewoners

Utilisé pour : Dorpsbewoners

 • Personen die een gebouw, een eenheid binnen een gebouw, een stuk land of een ander grondeigendom gedurende een substantiële periode bewonen.
35 0
Onderscheidingen
 • Objecten die aangeven dat een eretitel aan een individu is verleend. Ze worden meestal op het lichaam gedragen.
2 0
Muziek
 • De kunst die zich bezighoudt met het combineren van vocale of instrumentale geluiden binnen een bepaalde tijd om emoties, ideeën of geestestoestanden over te brengen, veelal volgens culturele normen voor ritme, melodie en, in de meeste Westerse muziek, harmonie.
49 0
Erfgoed 7 0
Woordenboeken
 • Naslagwerken die alfabetisch gerangschikte lijsten woorden omvatten met daarbij informatie over ieder weergegeven woord.
8 0
Volkskunst
 • Te gebruiken voor het kunstgenre dat uit een cultureel samenhangende samenleving of context voortkomt. Dit genre wordt geleid door traditionele regels of werkwijzen aan de hand van onderling aangenomen tradities. In sommige culturen is er meer of minder ruimte voor persoonlijke expressie; deze term en dit genre worden gedefiniëerd en gebruikt vanaf de vroege 20e eeuw.
2 0
Folklore
 • Traditionele en expressieve vormen van cultuur zoals zang, vertelling, dans, ritueel, handwerk, kunst, eetgewoonten, klederdracht, gebruiken, godsdienst, architectuur en vakkundigheid en van de ontwikkelingen en betekenissen die hieraan ten grondslag liggen.
19 0
Heemkunde
 • Gebied binnen de geschiedenis dat qua onderwerp en bronmaterialen duidelijk is beperkt tot een bepaalde plaats; beslaat over het algemeen specifieke buurten, gemeenschappen, graafschappen of andere specifieke onderverdelingen van grotere geopolitieke eenheden.
19 0
Criminelen
 • Personen die handelingen uitvoeren die bij openbare wet zijn verboden of die plichten verzaken die bij openbare wet zijn vereist, en die de overtreder strafbaar maken volgens die wet.
6 0
Boeren
 • Zij die land bewerken of bebouwen of vee houden, voornamelijk als hun belangrijkste bezigheid.
3 0
Burgerwachten
 • Georganiseerde korpsen bestaande uit vrijwillige, part-time werkende burgers met beperkte militaire training, die in hun vrije tijd beschikbaar zijn voor noodsituaties, gewoonlijk voor de lokale verdediging en het bewaren van de vrede of ter aanvulling van de reguliere strijdmacht.
1 0
Begraafplaatsen
 • Terreinen die worden gebruikt om overledenen te begraven of in tomben te plaatsen.
11 0
Wandtapijten
 • Verwijst naar zwaar, geweven textiel dat als wandbekleding, gordijn of meubelbekleding wordt gebruikt, of vanaf een raam of balkon omlaag hangt. Kenmerkend voor tapisserieën is het decoratieve karakter, met ornamentele of picturale thema's
6 0
Voeding 6 0
Verenigingen (2)
 • Groepen mensen verzameld in een structuur om een doelstelling uit te voeren, een zaak te bevorderen of die een gemeenschappelijk belang delen.
87 0
Scouts 23 0
Vervoer
 • Het proces of de handeling waarbij iets naar elders wordt overgebracht.
19 0
Toerisme
 • In het algemeen te gebruiken voor de bedrijfstak die faciliteiten verzorgt en service verleent aan mensen die voor hun plezier reizen.
6 0
Gereedschap en uitrusting
 • Uitrusting die wordt gebruikt bij de verwerking van materialen en de vervaardiging van objecten.
1 0
Heraldiek
 • Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten.
4 0
Viering

Utilisé pour : Herdenking/(in)huldiging

 • Evenementen die dankbare of gelukkige voldoening of eerbewijs tonen, waarbij wordt afgezien van alledaagse zaken.
99 0
Inwijdingen
 • Ook inhalingen, inzegeningen en inhuldigingen van gebouwen.
26 0
Herdenking
 • Gebeurtenissen die vaak maar niet altijd officieel of feestelijk zijn en dienen om iets of iemand te herdenken of om mensen of gebeurtenissen uit het verleden te eren.
1 0
Gemeentebestuur 22 0
Geneeskunde
 • Te gebruiken in algemene zin voor het bestuderen van menselijke ziekten en letsel, inclusief de oorzaak, behandeling en het voorkomen hiervan en met daarbij de diagnose en hoe men met patiënten omgaat.
6 0
Geografie
 • Wetenschap die zich bezighoudt met de aarde en het leven daarop, met name de beschrijving van land, zee, lucht en de verspreiding van flora en fauna, inclusief de mens, hun bezigheden en territoriale organisatie.
5 0
Geschiedenis
 • Vakgebied dat de chronologische loop van gebeurtenissen bestudeert zoals die een land, gemeenschap, individu, voorwerp of plaats beïnvloeden, gebaseerd op het kritisch bestuderen van bronmaterialen, dat meestal een verklaring biedt voor de oorzaken er van.
80 0
Kleding 18 0
Kunst
 • Verwijst naar voorwerpen, omgevingen en ervaringen (zoals in uitvoerende kunsten) die visueel van aard zijn, met vaardigheid en verbeeldingskracht zijn gemaakt en een esthetische waarde vertegenwoordigen. Ze hebben kwaliteit en zijn zodanig dat kunstmusea en particuliere verzamelaars ze willen verzamelen. Het kan verwijzen naar de studie of uitoefening van de schone kunsten of van de combinatie van schone kunsten en kunstnijverheid.
54 0
Landbouw
 • De wetenschap of kunst van het bewerken van de grond, het oogsten van gewassen en het fokken van vee.
8 0
Volksverhalen
 • Legenden, sagen en schelmenverhalen
9 0
Molens
 • Verwijst naar gebouwen die zijn ontworpen voor en uitgerust met machines die bepaalde taken in de vervaardiging van producten verrichten, waaronder het malen van graan of het draaien van een weefgetouw voor het maken van textiel.
5 0
Naamkunde 6 0
Industrie
 • Verwijst naar een georganiseerde activiteit waarbij kapitaal en arbeid worden ingezet voor een nuttig doel, om goederen te produceren of om producten te verwerken. (Nijverheid)
9 0
Numismatiek
 • De studie van munten, penningen, medailles, papiergeld en voorwerpen die daar qua vorm of bedoeling sterke gelijkenissen mee vertonen.
3 0
Onderwijs
 • Te gebruiken voor het vakgebied dat zich bezighoudt met het gehele proces van het overbrengen van kennis, attitudes, vaardigheden of sociaal gewaardeerde karakter- of gedragseigenschappen.
71 1
Onroerend erfgoed (8) 47 0
Interieurs en tuinen 0 0
Eet- en drinkgelegenheden 12 0
Openbare gebouwen
 • Gebruikt voor gebouwen of groepen van gebouwen die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door een publieksrechtelijke organen en vaak bezet zijn door een overheidsinstantie.
25 0
Religieuze gebouwen
 • bedehuize, doopkapellen, kapellen, kerken, moskeeën, pagodes, synagoges, tempels
212 0
Dorpsgezichten

Utilisé pour : Straten

 • Landschappen met bebouwing.
146 0
Forten
 • Permanente versterkingen voor troepen, vaak omringd door elementen als greppels, verschansingen en wallen en vaak gebruikt als uitvalsposten in of nabij vijandelijk gebied.
8 0
Woningen
 • Wordt gebruikt voor gebouwen of delen van een gebouw die alleen zijn bedoeld voor menselijke bewoning, maar die geen hotels zijn of andere gebouwen bedoeld voor tijdelijk verblijf.
56 0
Wetgeving
 • Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, reglementen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen.
5 0
Oorkonden
 • Schriftelijke getuigenis, opgemaakt in een bepaalde vorm, aangaande handelingen van juridische aard, stammend uit de middeleeuwen. Veelal uit perkament en voorzien van zegels.
6 0
Biografieën
 • Schriftelijke levensbeschrijvingen van individuele personen.
6 0
Poëzie
 • Literair en mondeling genre dat is voortgekomen uit het verdichte en uiterst fantasierijke bewustzijn of associatievermogen waarin ervaringen, ideeën of emotionele reacties figureren, en dat is gestructureerd door criteria voor betekenis, bewuste en onbewuste expressie, symboliek, formele of informele patronen, geluid en ritme.
7 0
Politiek
 • Het besturen van een entiteit, met name een politieke entiteit, zoals een natie, en het beheren van de interne en externe betrekkingen van deze entiteit.
10 0
Romans
 • Verzonnen prozaverhalen van aanzienlijke lengte en een zekere complexiteit die op verbeeldingsrijke wijze de menselijke ervaring behandelen aan de hand van een reeks onderling verbonden gebeurtenissen rond een groep personen in een specifieke omgeving.
12 0
Rusthuizen
 • Te gebruiken voor uitgebreide zorgfaciliteiten in een residentiële omgeving voor ouderen, zieken of herstellenden die speciale, vaak medische, zorg nodig hebben.
4 0
Sporten

Utilisé pour : sport en ontspanning

 • Te gebruiken voor spelen waarbij een redelijk hoeveelheid individuele vaardigheid en lichamelijke bekwaamheid zijn gemoeid.
51 0
Processies
 • Te gebruiken voor gelegenheden waarbij een groep mensen ordelijk achter elkaar loopt in formeel, ceremonieel verband.
36 0
Optochten

Utilisé pour : stoeten

 • Te gebruiken voor grote openbare, feestelijke optochten, vaak met wagens en fanfares, die ter ere van een gedenkdag, persoon of gebeurtenis worden gehouden.
109 0
Privécollecties
 • Wordt gebruikt voor verzamelingen voorwerpen die zijn samengebracht door een individu, meestal kunstverzamelingen.
1 0
Gebeurtenissen 22 0
Voorwerpen 0 0
Gilden 36 0
Brandweerlieden
 • Verwijst naar mensen die door brandweerkorpsen worden ingezet om branden te bestrijden, personen te redden en andere taken in verband met noodhulpverlening uit te voeren.
19 0
Toponymie

Utilisé pour : Plaatsnaamkunde

 • Etymologische studie naar de plaatsnamen in een gebied of taal.
16 0
Religieuze objecten
 • Wordt algemeen gebruikt voor voorwerpen die worden geassocieerd met of gebruikt bij openbare of particuliere godsdienstige verering.
83 0
Distributie 1 0
Registers
 • Lijsten waarin zorgvuldig en systematisch aantekening wordt gehouden van alle informatie die daarvoor belangrijk genoeg wordt geacht, in het bijzonder in een regelmatig numerieke of chronologische volgorde.
7 0
Monumenten
 • Bouwwerken die door hun grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk zijn of door de eraan verbonden historische associaties eerbiedwaardig worden geacht.
6 0
Historische personen
 • Mensen die beroemd zijn of een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. De term wordt ook gebruikt om mensen die niet noodzakelijkerwijs beroemd zijn, te onderscheiden van fictieve of legendarische personen.
4 0
Leefomgeving

Utilisé pour : Milieu

 • Te gebruiken voor de verzameling van fysieke dingen, omstandigheden en invloeden die een organisme, voorwerp of structuur omgeven en beïnvloeden. Gebruik 'ecologie' voor de tak van de biologie die zich bezighoudt met de verbanden en wisselwerking tussen organismen en hun leefomgeving. Gebruik 'natuur' voor het idee van de externe wereld, inclusief de krachten die er op inwerken en het niet-menselijke leven dat er woont, en dat door mensen wordt gezien als gescheiden en onafhankelijk van henzelf, hun activiteiten en beschaving.
1 0